เข้าสู่ระบบ


Enter any username and password.
Username
Password
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ วันที่โพส ประเภท
1 คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 10/10/2562 11:25:13 ประกาศ
2 จัดซื้อวัสดุ 10/10/2562 11:33:57 ประกาศ

หัวข้อ

สรุปสถานะการดำเนินการระดับสำนัก/กอง
TOP 5 หน่วยงาน
การรายงานสถานะระดับหน่วยงาน
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง